Spanish

31Jan
31Jan

What does ayudando mean?

Fitsgerald573 Spanish 2 0
31Jan
31Jan