WOS

13Jan

Dopasuj do krytej : Klasa , Rodzina , Naród , Katolik . Wyróżnianie grup społecznych: Wyróżnianie grupy społecznej ze względu na jej cechy Grupy społeczne podlegają też procesowi klasyfikacji, dzielącym je ze względu na wielkość, rodzaj członkostwa, typ więzi i stopień sformalizowania. Rodzaje grup społecznych: Rodzaje grup społecznych Ze względu na wielkość grupy społeczne dzielimy na: • grupy małe – kilku – lub kilkunastoosobowe, umożliwiające bezpośrednie stosunki między jej członkami (np. rodzina, grupa rówieśnicza). • grupy duże – o strukturze składającej się z różnych podgrup, co uniemożliwia bezpośrednie stosunki pomiędzy członkami tej grupy (np. klasa społeczna, grupa zawodowa). Ze względu na stopień ograniczoności liczby członków wyróżnia się następujące grupy społeczne: • grupy ekskluzywne (zamknięte) – stosujące liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, na przykład rodzaj wykonywanego zawodu, majątek, pochodzenie społeczne itp. • grupy ograniczone – stosujące mniej rygorystyczne kryteria przyjęcia, takie jak np. wiek, miejsce zamieszkania lub konieczność wypełnienia deklaracji członkowskiej. • grupy inkluzywne – otwarte dla wszystkich. Ze względu na typy więzi w grupie społecznej wyróżnia się: • grupy pierwotne – charakteryzujące się osobistym i emocjonalnym typem więzi między członkami, przy czym przynależność do grupy nie zawsze jest dobrowolna (np. rodzina, grupa rówieśnicza). • grupy wtórne – tworzone dla osiągnięcia konkretnego celu, charakteryzujące się formalnym i rzeczowym typem więzi, przy czym komunikacja między członkami • grupy ma charakter nieosobowy (np. partie polityczne). Ze względu na stopień sformalizowania grupy społecznej wyróżnia się: • grupy formalne – mające prawie określoną strukturę, cel i normy, zwykle odznaczają się bezosobowym typem więzi (np. organizacje polityczne czy społeczne). • grupy nieformalne – oparte zwykle na normach zwyczajowych, cechujące się więzami o charakterze osobistym i nie formalną strukturą wewnętrzną (np. subkultury młodzieżowe). Możemy również wyróżnić: • grupy celowe – tworzone dla realizacji określonych zadań (np. stowarzyszenia, fundacje). • grupy terytorialne – ludność wiejska, ludność miejska. • klasy i warstwy społeczne.

miro WOS 1 2
12Jan
12Jan