Французский язык

06Sep

Какими нормами следует руководствоваться в след. ситуациях?  1) Петя совершил 5 октября проступок, за который, согласно нормам закона, полагалось наказание в виде лишения свободы. Однако в связи с либирализацией политико-правового режима 18 октября был принят новый закон. Его нормы предписывают не считать проступок Пети нарушением права.  Как поступать провоприменителю, если он будет рассматривать случившееся 29 октября?  2) Ваня нарушил закон 7 мая. Согласно действующим правилам, ему полагалось заплатить небольшой штраф. Между тем 12 мая принимается новый закон. Его правила ужесточают наказания, и теперь за правонарушения, подобные тем, что совершил Ваня, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.  Что делать правоприменителю в этой ситуации, если вопрос о наказании решается 16 мая?    

05Sep

1.     На початкових стадіях переходу до демократії зазвичай виникає: а) двопартійна система; б) двоблокова система; в) багатопартійна атомізована система; г) багатопартійна поляризована система.   2.     Головною ознакою двопартійної системи є: а) наявність у країні лише двох партій; б) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється своєю політичною партією; в) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають ц виборах і одноосібно формують уряд; г) система за якої уряд формується коаліціями з двох партій.   3.     Котра з ознак нації може слугувати найкращим критерієм для її зарахування до типу політичних (вкажіть одну ознаку)? а) те, що її члени володіють політичною свідомістю; б) те, що вона утворює власну державу; в) те, що в процесі її формування провідну роль відіграє держава; г) те, що національна ідентичність її членів формується під впливом політичних чинників.   4.     Українську політичну націю складають: а) українці, що проживають на теренах України; б) українці в усьому світі; в) усі громадяни України; г) усі громадяни України, що визначають себе українцями; д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.   5.     Українську етнічну націю складають: а) українці, що проживають на теренах України; б) українці в усьому світі; в) усі громадяни України; г) усі громадяни України, що визначають себе українцями; д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.   6.     Якщо окрім заголовної нації, що дала назву державі, в ній ще проживають представники кількох чи багатьох сусідніх народів, така держава називатиметься: а) національною; б) національною з поліетнічним складом населення; в) поліетнічною; г) багатонаціональною.   7.     До функцій політичної еліти належать: а) аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування і вироблення стратегії і тактики різних політичних сил; б) політичне представництво окремих національних, соціальних чи територіальних спільнот; в) підтримка тих чи інших суб’єктів політичної діяльності; г) підготовка і висунення керівних кадрів, формування адміністративного апарату; д) визначення пріоритетів державної політики; е) підготовка політичних рішень; ж) самовідтворення, саморегуляція свого складу: з) все вищесказане.   8.     Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі: а) окремі її частини не мають ознак державності; б) окремі її частини мають певні елементи суверенітету; в) діють єдині судова і правова системи; г) можливі територіальні автономії.   9.     Котрі з наведених ознак притаманні федераціям: а) союз держав; б) союзна держава; в) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних повноважень; г) єдиний конституційний лад.   10.           Котрі з наведених характеристик властиві республікам? а) влада формується через вибори; б) влада є безстроковою; в) влада здійснюється за дорученням іншого органу; г) влада є обмеженою в часі.   11.           Яке з наведених визначень держави неправильне? а) політична форма організації суспільства; б) асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній території; в) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів; г) сукупність взаємопов’язаних владних структур і адміністративних органів; д) політично організоване суспільство.   12.           Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це: а) 338 депутатів; б) 301 депутат; в) 250 депутатів; г) 226 депутатів; д) 150 депутатів.   13.           Верховний Суд України формується: а) Президентом України; б) Верховною Радою України; в) Кабінетом Міністрів України; г) З’їздом суддів України.   14.           Які інституції формуються Верховною Радою і Президентом України на паритетних засадах? а) Конституційний Суд;

СОНЬКА123556 Французский язык 1 1